top of page

תעריפון דמי טיפול 

בשנים האחרונות, הוגדלה חבותו של סוכן הביטוח כלפי לקוחותיו והוטלו עליו מטלות חדשות ונוספות שלא היו קיימות קודם לכן.

עמידה בדרישות החוק והתקנות החדשות כרוכה בעלייה ניכרת בעלויות תפעול המשרד

לאור האמור לעיל, אנו נאלצים לגבות דמי טיפול, כהשתתפות בהוצאות הכרוכות במתן השירותים המפורטים.

לקוחות רשאים וזכאים לבצע את רוב הפעולות ולקבל חלק משירותים אלו, ישירות מול מוקדי שירות הלקוחות הטלפוניים של חברות הביטוח ובתי ההשקעות.

תעריפי שירותים בתשלום- ביטוח חיים, פנסיה, בריאות ופרט

בדיקה וניתוח תיק מלא

₪ 2,500

עלות:

הלוואה מפוליסה / קרן השתלמות

₪ 300

עלות:

טיפול בפדיון

₪ 300

עלות:

קבלת בעלות

₪ 300

עלות:

שידרוגים ושינויים בפוליסה קיימת

₪ 50

עלות:

אישורים: הנפקה ומשלוח (אישור מס, תחזית גבייה, הצהרת הון)

₪ 50

עלות:

העתק פוליסה

₪ 50

עלות:

ניוד פוליסה/ קופת גמל/ קרן השתלמות

₪ 150

עלות:

פתיחת קופה/פוליסה

₪ 300

עלות:

פניה למסלקה הפנסיונית

₪ 300

עלות:

תביעות:

פוליסה שמטופלת דרכי - ללא עלות.

פוליסה שלא מטופלת דרכי - 1,200 ש"ח + 8%

bottom of page